Pages

Tuesday, February 17, 2009

สาระน่ารู้เกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ


สาระน่ารู้เกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ
 • ผู้ใดขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ผู้ใดขับรถโดยมีใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุแล้ว มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ในขณะขับขี่รถ ร้องมีใบอนุญาตขับรถและสำเนาภาพถ่ายคู่มือจดทะเบียนรถ (รถคันที่ขับ)
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจำทาง ไม่ประจำทางหรือรถขนาดเล็ก ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกสามารถใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้
 • ผู้มีร่างกายพิการ สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้ดังนี้
 1. คนหูหนวกหรือหูตึง ออกใบอนุญาตขับรถชนิด ชั่วคราว หรือ ชนิด 1 ปี หรือชนิดตลอดชีพ
 2. คนตาพิการหรือตาบอด 1 ข้างออกใบอนุญาตชนิดชั่วคราว หรือชนิด 1 ปีหรือชนิดตลอดชีพ
 3. คนพิการที่ แขน ขา หรือ ลำตัวหากพิการแบบคงที่ ออกใบอนุญาตชนิดชั่วคราว หรือ ชนิด 1 ปี หรือ ชนิดตลอดชีพ และในการขอต่อใบอนุญาตขับรถ จะต้องเข้ารับการทดสอบขับรถก่อนการดำเนินการต่ออายุทุกครั้ง
 • ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 1 ปีใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 1 ปี และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ 1 ปี จะต้องได้รับใบอนุญาตชนิดชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • การต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สามารถต่ออายุได้ล่วงหน้าไม่เกิน 1 เดือน


อัตราค่าธรรมเนียมการทำใบขับขี่

แผนประกันภัยสำเร็จรูป Q - Compac ของ สุภาภัทร แอสชัวร์รันซ์

แผนประกันสำเร็จรูป q-ComPac เป็นแผนประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดแก่ธุรกิจของท่านรวมทั้งทรัพย์สินภายในสถานประกอบการ อันเนื่องมาจาก อัคคีภัย และ ภัย อื่น ๆ ที่ท่านเลือกได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นเพียงท่านซื้อแผนประกันภัย Q-ComPac เพียงแผนเดียว ท่านจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 7 ประเภทในเวลาเดียวกันโดยที่ท่านจ่ายเบี้ยประกันภัยใรคาประหยัดกว่าการซื้อกรมธรรม์ แบบแยกประเภท สร้างหลักประกันที่มั่นคงตั้งแต่วันนี้ เพื่อความอุ่นใจ ในธุรกิจของท่าน สนใจแผนประกันภัย Q-ComPac ติดต่อ :สุภาภัทร แอสชัวร์รันซ์

 • โทร:+66(0)878330089
 • e-mail:bpeter.p2@gmail.com
 • ที่อยู่:29/41 หมู่ 5,หนองปรือ,บางละมุง,ชลบุรี,20150
 • Fax:+66(0)38710720

สวัสดีครับ

สุกิจ บุญปก

ผู้จัดการ สุภาภัทร แอสชัวร์รันซ์

No comments: